OBSAH
EN RU
RECEPCE

Vnitřní řád Kliniky Dr. Pírka

VNITŘNÍ ŘÁD KLINIKY Dr. PÍRKA

Vážení klienti, vítáme vás na Klinice Dr. Pírka.

Velice si vážíme, že jste si vybrali naši Kliniku. Naší snahou je dokonale pečovat o vaše zdraví. K zajištění správného chodu si vám dovolujeme předložit vnitřní řád.

Vnitřní řád je závazný pro všechny pacienty léčené na Klinice Dr. Pírka s.r.o. v Mladé Boleslavi. 

Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny. Věříme, že dodržování našich doporučení a pokynů vám i ostatním pacientům zpříjemní pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Po dobu pobytu o vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. 

Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staničních sester a hlavní sestry.

 

Obvyklý denní režim na Klinice Dr. Pírka:

Respektujte prosím čas podávání stravy a čas konání lékařských vizit. V tento čas se zdržujte na pokojích. 

06:00 – 07:00 Měření teploty / krevního tlaku / odběry biologického materiálu (krev, moč atd.) / ranní toaleta

06:50 – 07:00 Ranní vizita

07:30 – 08:30 Snídaně

11:30 – 12:00 Oběd

14:00 Svačina

17:30 Večeře

19:00 Večerní vizita

21:00 Diabetická druhá večeře

 

VNITŘNÍ ŘÁD

 • Po přijetí na oddělení se seznamte s požárními poplachovými směrnicemi a únikovými cestami, které jsou umístěné na stěnách chodeb. V případě vzniku požáru nebo jiné nepředvídané situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců Kliniky.
 • Při přijetí na naše lůžkové oddělení budete označeni identifikačním náramkem. Tento náramek nám umožňuje vaši bezpečnou identifikaci při všech zdravotnických činnostech. 
 • Nevstupujte prosím, bez vážného důvodu a bez vyzvání do služebních místností na oddělení.
 • Při přijetí na Kliniku si uložte své šaty na vyhrazené místo určené zdravotnickým personálem příslušného oddělení.
 • Máte-li při přijetí na Kliniku u sebe větší částku peněz, cenné předměty, je nutné, abyste je proti potvrzení předali k úschově. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči klinice nárok na náhradu případných ztrát.
 • Vlastní elektrické přístroje a zařízení můžete používat pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.
 • Na Kliniku je zákaz vnášení jakékoliv zbraní, ostrých, bodných nebo jinak nebezpečných předmětů a nebezpečných chemických látek.
 • Všechny léky během pobytu na klinice vám předepisuje váš ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou na kliniku a odevzdejte je po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře.
 • Žádné léky neberte sami – myslete na to, že léky, které jsou vám předepsány, mohou být negativně ovlivňovány léky, jež jste si „naordinovali“ sami.
 • Léky smí samostatně podávat k tomu kvalifikovaný zdravotní pracovník.
 • Ptejte se, jaké léky a proč je dostáváte – máte právo na informace o lécích, které mám byly naordinovány.
 • Pokud máte alergii na léky, potraviny, prach, pyl, nebo jiné látky, prosím, sdělte tuto informaci zdravotnickému personálu oddělení.
 • Po dobu vašeho pobytu o vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na vaše soukromí.
 • Při přijetí budete podrobně informováni o povaze, příčině a původu nemoci. Budete informováni o účelu, povaze, přínosu a možných důsledcích zvolených léčebných postupů. Dále budete informováni o jiných možnostech poskytování zdravotní péče. Budete informování o doporučeních a možných důsledcích v další léčbě.
 • Můžete se vzdát práva na podání informací o zdravotním stavu nebo můžete vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu.
 • Při přijetí do péče můžete určit osoby, které mohou být informovány o zdravotním stavu. Telefonické informace jsou podávány pouze výjimečně, na základě potvrzení totožnosti kontrolou hesla osobě, kterou jste určili. Informace o zdravotním stavu podává pouze lékař. Všeobecná sestra podává informace pouze v rámci své odborné způsobilosti.
 • Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze může být zadržena pouze v nezbytném rozsahu na nezbytně dlouhou dobu.
 • Při přijetí je pacient předem informován o platbách v souvislosti s poskytovanou péčí. Platby jsou hrazeny při propuštění v hotovosti nebo po dohodě bankovním převodem, či platební kartou. 
 • Při vizitě nebo vyšetřeních na pokoji máte právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí. Na vícelůžkových pokojích mohou být prováděny vizity při současné přítomnosti dalšího pacienta, ale vždy máte právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí.
 • Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně jedenkrát týdně.
 • Udržujte čistotu na pokojích, chodbách, toaletách a v koupelnách.
 • Stravu a dietu vám určuje Váš ošetřující lékař. Je ve vašem vlastním zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a nenarušovali průběh léčení. Ležícím pacientům se strava podává u lůžka. Chodící pacienti se stravují na pokojích. Je zakázáno přinášet a požívat na Klinice alkoholické nápoje všeho druhu, návykové látky a užívat léky nepředepsané ošetřujícím lékařem.
 • V případě potřeby vám kontakt se zdravotnickým personálem umožní signalizační zařízení na pokojích. Seznamte se s jeho používáním.
 • Vypínejte svůj mobilní telefon před každým vyšetřením a ošetřením, stejně jako před vizitami.
 • Respektujte vnitřní chod oddělení, z něj vyplývající režim, klid a soukromí spolupacientů. Nerušte je hlučným chováním. Žádáme vás o dodržování poledního a nočního klidu a návštěvních hodin dle specifik oddělení. Upozorněte na nutnost dodržování tohoto režimu také své návštěvy.
 • Návštěvy na oddělení jsou sedm dní v týdnu v době, kdy nemohou narušovat léčebný režim mezi 9:00 - 19:00 hod. Na pooperačních pokojích jsou umožněny po dohodě s ošetřujícím lékařem na omezenou dobu. Klinika může vyhlásit omezení návštěv. Pro děti do 12 let nejsou návštěvy na pokojích vhodné.
 • Nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce na žádost zajistíme, ale nesmí narušovat poskytování léčebné a diagnostické péče.
 • Na žádost pacienta zajistí hlavní sestra, staniční sestra nebo ošetřující lékař duchovní péči kaplanem se zajištěním náležitého soukromí a bez omezení práv ostatních pacientů.
 • Neopouštějte vaše oddělení bez vědomí sestry. Je zakázáno se vzdalovat mimo Kliniku bez povolení lékaře.
 • Prosíme vás o ohleduplnost při zacházení se zařízením a inventářem kliniky. Vámi způsobená škoda vám může být připsána k úhradě.
 • V prostorách kliniky je zakázáno kouřit.
 • Dovolujeme si vás požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem a respektovali doporučení zdravotnického personálu.
 • Pokud Vám byl sdělen konkrétní termín operace či poskytnutí jiného výkonu nebo služby, vezměte prosím na vědomí, že tyto termíny mohou být změněny. Klinika Dr. Pírka si vyhrazuje možnost jednostranné změny termínu zejména z provozních důvodů.
 • Parkování v areálu Kliniky je možné jen v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
 • Prosíme návštěvníky a pacienty, aby neumisťovali na pokojích předměty, které by mohly být v rozporu s hygienicko – epidemiologickými opatřeními (např. řezané květiny a jiné rostliny vč. květin v zemině, domácí zvířata…). 

Tento dokument byl vydán dne 1. 11. 2022

Vnitřní řád Kliniky Dr. Pírka

Vnitřní řád Kliniky Dr. Pírka slouží bezpečnému a příjemnému pobytu u nás.

Vnitřní řád Kliniky Dr. Pírka

Návštěvy na oddělení jsou povoleny 7 dní v týdnu mezi 9:00 - 19:00 hod., ale nesmí narušovat léčebný či jiný režim.

Vnitřní řád Kliniky Dr. Pírka

Udržujte čistotu na pokojích, chodbách, toaletách a v koupelnách.

Vnitřní řád Kliniky Dr. Pírka

Seznamte se s používáním signalizačního zařízení na pokojích.