OBSAH
EN RU
RECEPCE

Práva a povinnosti pacienta

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA

 

PRÁVA PACIENTA

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni;
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při 
  poskytování zdravotních služeb; 
 • zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek;
 • vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek;
 • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, který je viditelně umístněný ve společných prostorách a je Vám k dispozici;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb;
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady;
 • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků 
  a studentů / stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaší péče;
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů;
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí;
 • pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodícího nebo asistenčního psa), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu návštěvy zdravotnického zařízení;
 • máte právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou;

 

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. 

Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Máte právo na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací, a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám. 

Máte právo na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. 

O Vašem zdravotním stavu nebo zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě vás bude informovat zpravidla váš lékař.

 

POVINNOSTI PACIENTA

 • při poskytování zdravotní péče jste povinen/povinna dodržovat léčebný režim
 • řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení
 • uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 
 • pravdivě informovat ošetřující personál o svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče
 • v průběhu návštěvy zdravotnického zařízení je zakázáno kouření, požívání alkoholu a drog V odůvodněných případech jste povinen/povinna absolvovat vyšetření za účelem prokázání, že nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

Tyto informace pro pacienty byly vydány dne 1. 11. 2022

 

Práva a povinnosti pacienta

Podle zákona o zdravotních službách má každý pacient svá práva i povinnosti.