OBSAH
EN RU
RECEPCE

Interní a externí oznamovací systém KDP

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Klinice Dr. Pírka jako povinnému subjektu povinnost určit příslušnou osobu a zavést postup pro oznamování. Postup je součástí vnitřní dokumentace Klinika Dr. Pírka.

Interní oznamovací systém

Oprávněnou osobou podávat oznámení jsou:

 •  Zaměstnanci, členové orgánů, dobrovolníci, stážisté či osoby na odborné praxi vykonávající práci nebo obdobnou činnost pro Klinika Dr. Pírka.

Oznámení lze učinit:

 • Písemně na e-mailovou adresu: whistleblowing@drpirek.cz
 • Písemně, zasláním poštou na adresu Klinika Dr. Pírka.
 • Obálka musí být viditelně a čitelně označena nápisem „OZNÁMENÍ – POUZE K RUKÁM PROŠETŘOVATELE“ „NEOTEVÍRAT“,
 • Telefonicky na tel. +420 326 375 433,
 • Na žádost oprávněné osoby adresovanou prošetřovateli osobně.

Oznámení musí obsahovat:

 • Jméno a datum narození oznamovatele,
 • popřípadě jiné údaje, na jejichž základě je možné určit jeho totožnost, jako např. pracovní e-mail, není-li sdílený s jinými zaměstnanci.
 • Oznámení nesmí obsahovat takové informace, jejichž sdělení by představovalo porušené lékařského tajemství.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

 • Osobní schůzka oznamovatele s prošetřovatelem proběhne do 14 dní.
 • Pokud oznámení nebylo podáno osobně na schůzce s prošetřovatelem nebo telefonicky, vyrozumí prošetřovatel oznamovatele písemně do 7 dní o jeho přijetí.
 • Pokud bylo oznámení podáno písemně nebo telefonicky, prošetřovatel prověří důvodnost oznámení ve lhůtě 30 dní. Ve stejné lhůtě vyrozumí prošetřovatel oznamovatele o výsledku šetření. Lhůtu je možné ve složitých případech až dvakrát prodloužit, pokaždé nejvýše o 30 dní. O tomto prodloužení bude oznamovatel vyrozuměn před uplynutím stávající lhůty.

Externí oznamovací systém:

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky najdete: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

 

Interní a externí oznamovací systém KDP

Interní a externí oznamovací systém KDP

Interní a externí oznamovací systém KDP

Interní a externí oznamovací systém KDP