Práva pacientů | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Práva pacientů

Práva a povinnosti pacientů

 

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo:

·na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni;

·na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při 
poskytování zdravotních služeb; 

·zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek;

·vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek;

·být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, který je viditelně umístněný ve společných prostorách a je Vám k dispozici;

·na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb;

·být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady;

·znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků 
a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaší péče;

·odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů;

·na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí;

·pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodícího nebo asistenčního psa), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu návštěvy zdravotnického zařízení;

·máte právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou;

 

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Máte právo na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací, a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám. Máte právo na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. O Vašem zdravotním stavu / zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě Vás bude informovat zpravidla Váš lékař.

 

Povinnosti:

Při poskytování zdravotní péče jste povinen/povinna dodržovat léčebný režim, řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení, uhradit cenu služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravdivě informovat ošetřující personál o svém zdravotním stavu, dosavadní léčbě a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče.

V průběhu návštěvy zdravotnického zařízení je zakázáno kouření, požívání alkoholu a drog. V odůvodněných případech jste povinen/povinna absolvovat vyšetření za účelem prokázání, že nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

Tyto informace pro pacienty byly vydány dne 1.11.2022.

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.