Vnitřní řád | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Vnitřní řád

 

Vážení klienti,
kolektiv našich zaměstnanců Vás vítá v naší nemocnici. Velice si vážíme, že jste si vybrali naší Kliniku a snahou našeho kolektivu je dokonale pečovat o Vaše zdraví. K zajištění správného chodu si Vám dovolujeme předložit vnitřní řád.

Vnitřní řád je závazný pro všechny nemocné léčené na Klinice Dr.Pírka s.r.o. v Mladé Boleslavi. Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny. Věříme, že dodržování našich doporučení a pokynů Vám i ostatním klientům zpříjemní pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staniční či hlavní sestry.

Řád nemocnice

Po přijetí na oddělení se seznamte s požárními poplachovými směrnicemi, které jsou umístěné na stěnách chodeb, a únikovými cestami. V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny pracovníků nemocnice.

Nevstupujte prosím bez vážného důvodu a bez vyzvání do služebních místností na oddělení.

Při přijetí do nemocnice si uložte své šaty na vyhrazené místo určené ošetřovatelským personálem příslušného oddělení.

Máte-li při přijetí do nemocnice u sebe větší částku peněz, cenné předměty nebo zbraň, je nutné, abyste je proti potvrzení předali k úschově. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát.

Vlastní elektrické přístroje a zařízení můžete používat pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.

O přinesených lécích podrobně informujte přijímajícího lékaře a přinesené léky prosím předejte lékaři při přijetí.

Pokud máte alergii na léky, potraviny, prach, pyl, nebo jiné látky, prosím sdělte tuto informaci zdravotnímu personálu oddělení.

Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici  o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.

Při přijetí budete podrobně informování o povaze, příčině a původu nemoci. Budete informováni o účelu, povaze, přínosu a možných důsledcích zvolených léčebných postupů. Dále budete informováni o jiných možnostech poskytování zdravotní péče. Budete informování o doporučeních a možných důsledcích v další léčbě.

Můžete se vzdát práva na podání informací o zdravotním stavu nebo můžete vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu.

Při přijetí do péče můžete určit osoby, ktetré mohou být informovány o zdravotním stavu. Telefonické informace nejsou podávány. Pouze výjimečně na základě potvrzení totožnosti kontrolou hesla je informace podána určené osobě telefonicky. Informace o zdravotním stavu podává pouze zdravotnický pracovník k tomu způsobilý a současně provede vždy záznam do zdravotnické dokumentace o podání informace.

Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognoze může být zadržena pouze v nezbytném rozsahu na nezbytně dlouhou dobu.

Při přijetí je pacient informován předem o eventuálních platbách v souvislosti s poskytovanou péčí. Platby jsou hrazeny při propuštění v hotovosti, platební kartou nebo po dohodě bankovním převodem.

Při vizitě nebo vyšetřeních na pokoji máte právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí. Na vícelůžkových pokojích mohou být prováděny vizity při současné přítomnosti dalšího pacienta, ale vždy máte právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí.

Při propuštění z oddělení odevzdejte všechny zapůjčené předměty. Budou Vám proti potvrzení vráceny civilní oděv a věci, které jste dali k úschově.

Respektujte prosím čas podávání stravy a čas konání lékařských vizit. V tento čas se zdržujte na pokojích.

Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně jedenkrát týdně.

Udržujte čistotu na pokojích, chodbách, na toaletách a v koupelnách. Dodržujte třídění odpadků a vhazujte je do košů dle druhu odpadu.

Stravu a dietu Vám určuje Váš ošetřující lékař. Je ve Vašem vlastním zájmu, abyste dodržoval(a) dietní doporučení a nenarušovali průběh léčení. Ležícím nemocným se strava podává u lůžka. Chodící nemocní se stravují na pokojích. Je zakázáno přinášet a požívat v nemocnici alkoholické nápoje všeho druhu, návykové látky a užívat léky nepředepsané ošetřujícím lékařem.

V případě potřeby Vám kontakt s ošetřujícím personálem umožní signalizační zařízení na pokojích.

V průběhu pobytu jak v ambulantní tak lůžkové části není povoleno pořizovat obrazové ani zvukové záznamy bez souhlasu ošetřujícího lékaře. Zdravotnické zařízení je diskrétním prostředí s povinností ochraňovat osobní údaje všech pacientů.

Vypínejte svůj mobilní telefon před každým vyšetřením a ošetřením, stejně jako před vizitami.

Respektujte vnitřní řád oddělení, z něj vyplývající režim, klid a soukromí spolupacientů. Nerušte je hlučným chováním. Žádáme Vás o dodržování poledního a nočního klidu a návštěvních hodin dle specifiky oddělení. Upozorněte na nutnost dodržování tohoto režimu také své návštěvy.

Návštěvy na oddělení jsou sedm dní v týdnu v době, kdy nemohou narušovat léčebný režim mezi 9:00-19:00 hod. Na pooperačních pokojích jsou umožněny po dohodě s ošetřujícím lékařem na omezenou dobu. V den operace zpravidla návštěvy nedoporučujem z důvodů možností narušení léčebného režimu.

Nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce na žádost zajistíme, ale nesmí narušovat poskytování léčebné a diagnostické péče.

Na žádost pacienta zajistí vrchní sestra, staniční sestra nebo ošetřující lékař duchovní péči nemocničním kaplanem se zajištěním náležitého soukromí a bez omezení práv ostatních pacientů.

Neopouštějte Vaše oddělení bez vědomí sestry. Je zakázáno se vzdalovat mimo nemocnici bez povolení lékaře.

Prosíme Vás o ohleduplnost při zacházení s nemocničním zařízením a inventářem. Vámi způsobená škoda Vám jinak bude připsána k úhradě.

Provozní pokyny jsou závazné pro všechny nemocné, léčené na Klinice Dr.Pírka s.r.o. Dovolujeme si Vás požádat o jejich dodržování.

V prostorách nemocnice je zakázáno kouřit.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem a respektovali doporučení zdravotnického personálu.


Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace, abyste rychle našli vše, co vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.