Práva pacientů | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Práva pacientů

1)Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnous porozuměnímkvalifikovanými pracovníky.

2) Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotních pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

3)Pacient má práco získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být  náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedenám postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postup§ nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, která se na nich zúčastní.

4) Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnou léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5) V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření a lčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. Přítomnost ososb, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

6) Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy, týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

7) Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem  vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v mře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které přitom existují. Instituce, která má nemocného převzít do péče, musí překlad nejprve schválit.

8) Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude uvedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem , jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění  má právo očekávat, že nemocnice  určí postup, jímž bude jeho lkař pokračovat v informacích o tom, jaká bude další péče.

9) Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lkař rozhodl k experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutickho výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích tohoto rozhodnutí.

10) Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musejí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11) Pacient má právo a povinnost znát a řídít se platnám řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat scůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

 

Dále má pacient právo:

-na veškeré informace o svém zdravotním stavu, všetně pořizování výpisů nebo opisů dokumentace, nahlížet do zdravtnické dokumentace za přítomnossti zdravotnického pracovníka

- získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu

- na určení osoby informované o jeho zdravotním stavu

- nna zákaz podávat informace o jeho zdravotním stavu


Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace, abyste rychle našli vše, co vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.